א. כללי

 1. בשימוש באתר דקה טיים – dakatime01 או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו, לרבות באפליקציה המותאמת לטלפונים חכמים ("האתר") ולרבות אתרים אחרים שיעבדו בשיתוף פעולה איתו בעתיד, תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
 2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").
 3. בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מידע על המיקום בו אתה נמצא או ממנו ביצעת פעולות שונות באתר וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. בנוסף, ייתכן שיוצמד למידע שאתה מוסר לנו במישרין גם מידע אודותיך מצדדים שלישיים, והכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותם צדדים שלישיים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).
 4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר ועל מידע אודותיך שיתקבל מצדדים שלישיים להם מסרת את המידע בהסכמתך.
 5. דקה טייםאינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 6. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, והכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותו צד שלישי.

ב. רישום לאתר

 • בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל בין היתר את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים שונים נוספים לפי הצורך, כפי שאתר דקה טיים יראה לנכון.
 • יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו ולמטרות נוספות כמפורט במדיניות הפרטיות.
 • יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או לקבל קופונים ו/או הטבות אחרות.

ג. מאגר מידע

 1. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של דקה טיים. אתה מאשר בזאת את העברת המידע אודותיך מדקה טיים למאגרי המידע של כל גוף קשור ו/או מסונף אליו, וכן לספקי שירות אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך מתן השירותים באופן סדיר או  לצורך מילוי התחייבויות דקה טיים לפי תנאי השימוש או לפי הוראות הדין, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש לדקה טיים להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה. הנך מאשר כי בנוסף לכך, המידע ישמר אצל דוסיז צרכנות dosiz.co.il וכן אצל פינקל ושות' https://tinyurl.com/y45lyxpw ווכן אצל עסקים אשר נתנו ונותנים הטבות ומבצעים באתרים אלו, ואישור מדיניות פרטיות זו תחול בכולם.

ד. השימוש במידע

השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

 • לאפשר את שימושך באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
 • להתאים את המודעות ו/או הקופונים ו/או הפרסומים שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך או למיקום שלך.
 1. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
 2. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותך, ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך, המיקום שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך המטרות המנויות במדיניות פרטיות זו, לרבות:
  • יצירת קשר עמך;
  • משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך, בין על ידי דקה טיים, או http://b-set.co.il/ ובין על ידי מי מטעמם, באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל, הודעות SMS, הודעות באמצעות אפליקציות ופלטפורמות שונות ולרבות פעולות של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
    

   אלא אם תציין בכתב בפני דקה טיים כי אינך מעוניין בכך עוד. יובהר כי פעולות דיוור ישיר אלו יבוצעו על ידי דקה טיים ולצורך התאמת המוצרים והשירותים המוצעים על ידי דקה טיים להעדפותיך בלבד. ככל שתתבצענה פעולות דיוור ישיר בשיתוף עם צדדים שלישיים, תתבקש לכך הסכמתך בנפרד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור או להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של דקה טיים בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסירך מרשימת התפוצה;

  • לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר;
  • על מנת למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. דקה טיים לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי המזהה אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, למעט כאמור בחלק ג למדיניות הפרטיות, למעט לכל גוף קשור ו/או מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו’), ולרבות לגופים המנויים בסעיף 11 לעיל.
 2. על אף האמור לעיל, דקה טיים תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  • המידע המועבר אינו מידע המזהה אותך אישית או שהוא מידע שעבר אנונימיזציה בכל דרך שהיא.
  • התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה, לרבות במסגרת הסכמתך המפורשת לפעולות דיוור ישיר;
  • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק; מובהר שמאגרי המידע של גורמים אלה שעשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש לדקה טיים להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה;
  • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך;
  • במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;
  • במקרה שבו דקה טיים תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

ו. Cookies

 1. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ז. פרסומות ואתרים של צדדים שלישיים

 1. ייתכן שדקה טיים תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. דקה טיים אינה אחראית למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

ח. אבטחת מידע

 • באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה). הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

ט. שימוש על ידי ילדים

 • השימוש באתר, באפליקציה או בכל שירות של דקה טיים אסור למי שטרם מלאו לו 13 שנה. חל איסור מוחלט על מסירת פרטים אישיים אודות מי שטרם מלאו לו 13 שנה. אם הנך הורה לילד והנך סבור שילדך מסר פרטים אישיים לדקה טיים, הנך רשאי ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ולבקש למחוק מידע כאמור.

י. זכות לעיין במידע

 • לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו; מובהר כי דקה טיים אינה מתחייבת למחוק או לתקן את המידע בעקבות פניה כאמור.
 • לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך על בסיס אפיון קבוצתי, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

יא. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

 • פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של דקה טייםבכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]

יב. שינויים במדיניות הפרטיות

25. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה 

הצהרת נגישות

דקה טיים שואפת להבטיח כי האתר יהיה נגיש וידידותי לכל אדם ולכן הושקעו משאבים רבים כדי להקל ככל שניתן את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות.
 

כיצד פועלת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

הסדרי הנגישות באתר:

 • באתר זה מוטמע תוסף שהינו רכיב נגישות של חברת enable המתמחה בהנגשת אתרים.
 • התוסף פועל על פי התקן הישראלי ת"י 5568 ברמה AA. התוסף כפוף לתנאי השימוש של היצרן. אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף לתנאי השימוש בתוכנה.

מדריך למשתמש בתפריט:

 • כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות
 • כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתר
 • כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך
 • כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי צבעים
 • כפתור ספיה (גוון חום)
 • כפתור שינוי ניגודיות גבוהה
 • כפתור שחור צהוב
 • כפתור היפוך צבעים
 • כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר
 • כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר
 • כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר
 • כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר
 • כפתור ביטול שימוש בגופן קריא
 • כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר
 • כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר
 • כפתור הגדלת כל  התצוגה לכ־200%
 • כפתור הקטנת כל  התצוגה לכ־70%
 • כפתור הגדלת סמן העכבר
 • כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור
 • כפתור מצב קריאת האתר
 • כפתור המציג את הצהרת הנגישות
 • כפתור איפוס המבטל את הנגישות
 • כפתור שליחת משוב נגישות
 • כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם

בסרגל הנגישות יש 2 סוגים של הגדלות לנוחיותכם, אך אם תרצו להגדיל עוד את האותיות תוכלו להשתמש בפונקציות המקלדת הבאות:

 • מקש Esc יפתח ויסגור את סרגל הנגישות
 • מקש Ctrl + יגדיל את הטקסט באתר
 • מקש Ctrl – יקטין את הטקסט באתר
 • מקש Ctrl 0 יחזיר את האתר לגדלו המקורי
 • מקש רווח (SPACE) יוריד את האתר כלפי מטה.
 • מקש F11 יגדיל את המסך לגודל מלא – לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה.

הבהרה

אנחנו מחויבים להפוך את האתר לנגיש לכלל האנשים, בעלי יכולות ובעלי מוגבלויות.
באתר זה תוכלו למצוא את הטכנולוגיה המתאימה לצרכים שלכם.
אתר זה הנו אתר שמיש לכלל האוכלוסייה ברובו ובהשתדלות מירבית.
ייתכן ותמצאו אלמנטים שאינם מונגשים כי טרם הונגשו או שלא נמצאה טכנולוגיה מתאימה ולצד זה אנו מבטיחים כי מתבצעים מרב המאמצים לשפר ולהנגיש ברמה גבוהה ובלי פשרות. ניתן לפנות לרכז הנגישות בבקשה להנגיש תכנים ספציפיים.
אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.
הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן הנפוץ בקרב הגולשים, גוגל כרום (Chrome). בדפדפנים אחרים יתכנו בעיות תאימות.

פניה לרכז הנגישות

אנו מקדמים בברכה משוב מהמשתמשים שלנו. אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בבעיה מיוחדת בנושא הנגישות, נשמח לקבלת משוב באמצעות פנייה לרכז הנגישות בכתובת האימייל: [email protected]